ارتباط با ما

تماس با

ویشکا


آدرس

شعبه1:بازار دروازه اشرف
سراي ھندوھا فروشگاه شوشتري

شعبه ٢: ھاتف جنوبي کوچه مشیر یخچال كوي گلبھار
پاساژ بھزاد پلاك ١٠٨ طبقه ھمكف

09133689053

vishka.carpet2020@gmail.com

ارتباط با ما